Tiến độ

Tháng 10/2019

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 65%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH 100%


Tiến độ

Tháng 08/2019

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 60%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 99%


Tiến độ

Tháng 07/2019

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 60%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 99%


Tiến độ

Tháng 06/2019

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 60%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 99%


Tiến độ

Tháng 05/2019

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 55%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 03/2019

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 30%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 1/2019

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 25%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 12/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 25%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 11/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 20%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 10/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 15%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 07/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Toàn bộ trong và ngoài nhà mẫu …

Đạt 98%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Dự kiến cuối tháng 07 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 06/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Toàn bộ trong và ngoài nhà mẫu …

Đạt 80%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 70%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 70%


Dự kiến cuối tháng 05 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU