Tiến độ

Tháng 12/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 25%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 11/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 20%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 10/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Thi công hàng loạt 150 biệt thự

Đạt 15%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Tiến độ

Tháng 07/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Toàn bộ trong và ngoài nhà mẫu …

Đạt 98%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 90%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 98%


Dự kiến cuối tháng 07 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 06/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Toàn bộ trong và ngoài nhà mẫu …

Đạt 80%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 70%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 70%


Dự kiến cuối tháng 05 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 05/2018

Đường lớn 36m trước dự án

Đạt 100%

Toàn bộ trong và ngoài nhà mẫu …

Đạt 70%

Vòng xoay lớn bên cạnh dự án

Đạt 70%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH HƠN 70%


Dự kiến cuối tháng 05 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 04/2018

Hệ thống nền, móng dự án

Đạt 100%

Hệ thống cơ sở hạ tầng, đường 36m, vòng xoay…

Đạt 70%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 100%

NHÀ MẪU HOÀN THÀNH 60%


Dự kiến tháng 05 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 03/2018

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 100%

ĐANG THI CÔNG MÓNG & PHẦN THÔI NHÀ MẪU 80%


Dự kiến tháng 05 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 12/2017

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 100%

ĐANG THI CÔNG MÓNG & PHẦN HỒ BƠI NHÀ MẪU 70%


Dự kiến tháng 05 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 01/2018

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 100%

ĐANG THI CÔNG MÓNG & PHẦN HỒ BƠI NHÀ MẪU 70%


Dự kiến tháng 05 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 11/2017

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 98%

ĐANG THI CÔNG MÓNG & PHẦN HỒ BƠI NHÀ MẪU


Dự kiến tháng 05 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 10/2017

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 85%


Dự kiến đến tháng 11/2017

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CĂN BIỆT THỰ CỦA ĐỢT CHÁO BÁN GIAI ĐOẠN 1